Kontrollsamhället – Varför bevakar USA svenska medborgare?

Intressantast är varför USA bevakar Svenska medborgare. Pressmeddelande
KU-utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets (KU) granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning håller KU under maj öppna utfrågningar med två statsråd, däribland statsministern, samt ett före detta statsråd.

Torsdag 3 maj

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Klockan 08.00
IT- och energiminister Anna-Karin Hatt
Granskningsärende 17:
Näringsdepartementets hantering av frågan om införande av elprisområden i Sverige
(dnr: 050-1227-2011/12)

Klockan 08.45
Före detta försvarsminister Sten Tolgfors
Granskningsärende 10:
Försvarsministerns styrning av Försvarsmakten
(dnr: 050-387-2011/12)

Tisdag 8 maj

Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksgatan 2 (för media) eller Riksplan (för allmänhet)

Klockan 12.00
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Före detta granskningsärende 13:
Regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige
(dnr: 050-815-2010/11)
Före detta granskningsärende 14:
Regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige
Webb-tv och tv
Utfrågningarna kan även följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.Kontaktperson
Peder Nielsen, bitr. kanslichef konstitutionsutskottet, telefon 08-786 4072, e-post peder.nielsen@riksdagen.se

Till Konstitutionsutskottet

Sveriges Riksdagen

 ____________________

Begäran hos Konstitutionsutskottet om granskning av regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige.

Under helgen har det framkommit allvarliga uppgifter som tyder på att den amerikanska ambassaden i Sverige under lång tid bedrivit övervakning och registrering av svenska medborgare i Sverige. Detta har också bekräftats av justitieministern. Liknande verksamhet har också skett i andra nordiska länder.

Flera frågor uppkommer i samband med övervakningen som skett. Den första frågan är huruvida svenska myndigheter varit behjälpliga vid övervakningen och registreringen. Tidningsuppgifter gör gällande att så varit fallet i exempelvis Norge varför det bör utredas huruvida det samma skett i Sverige.

Om samarbete förekommit mellan svenska och utländska myndigheter för att bedriva övervakning och registrering av svenska myndigheter på svensk mark utan att det varit sanktionerat från regeringen torde detta vara att betrakta som mycket allvarligt. Detta är ett så grovt brott mot de grundläggande fri- och rättigheterna enligt regeringsformen 2 kap och eventuellt mot regler i brottsbalkens 19 kap att det bör utredas.

Om svenska myndigheter varit behjälpliga till att främmande makt bedrivit övervakning i Sverige är det som beskrivits ovan mycket allvarligt. Om regeringsföreträdare dessutom givit samtycke till en sådan verksamhet har man överträtt sina befogenheter på ett mycket grovt sätt. Det bör således utredas huruvida regeringsföreträdare givit samtycke till samarbete mellan svenska myndigheter och utländsk underrättelsetjänst att bedriva verksamhet i Sverige.

Om samarbete inte förekommit mellan svenska och utländska myndigheter bör det likaså utredas huruvida regeringen givit sitt samtycke till den övervakning som ska ha bedrivits av företrädare för den amerikanska ambassaden. Enligt mediauppgifter kan ett sådant samtycke ha lämnats så tidigt som år 2000 eller som senast i samband med frigivningen av Mehdi Gezhali från Guantanamo 2004. Om regeringen godkänt övervakning och registrering av svenska medborgare utan att höra vare sig riksdagen eller utrikesnämnden torde detta strida mot regeringsformens 10 kap 2 §.

Stockholm den 8 november 2010

Lars Ohly Partiordförande Vänsterpartiet

________________________

MARIA FERM Riksdagsledamot

Stockholm 2010-11-08

Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige

De nu framkomna uppgifterna om de amerikanska ambassadernas övervakningsverkamhet i Norge och Sverige väcker en del frågor, vissa av juridisk natur, vissa som faller inom det politiska området.

USA har sedan år 2000 bedrivit en övervakningsverksamhet i bland annat Sverige. I vilken omfattning och huruvida detta innefattar åsiktsregistrering är oklart.

När det gäller regeringens eventuella kunskaper och agerande finns det motstridiga uppgifter, dels de från amerikanskt håll som talar om ett nära samarbete med svenska myndigheter, dels de från SÄPO och den svenska regeringen som säger att de inte hade någon kännedom om verksamheten.

Med de kunskaper vi har idag ser det ut som om någon part i denna triangel, USA, SÄPO och regeringen, inte fullt ut har kunskap om/har sagt det de känner till i den här frågan. Ifall USA anser att det har getts klartecken till verksamheten måste man fråga sig vem som i så fall gett detta klartecken och i vilket sammanhang.

Mot bakgrund av det beklagliga och märkliga kunskapsvacuum som tycks finnas runt detta bör Konstitutionsutskottet granska denna och tidigare regeringars eventuella agerande eller brist på agerande i den här frågan.

Maria Ferm Riksdagsledamot (MP)

______________________

Vänsterpartiet skriver:

Idag tog EU ytterligare ett steg i riktning mot övervakningssamhället när man beslutade att godkänna ett avtal med USA angående personuppgifter för flygpassagerare.

 

– I praktiken kan personuppgifterna användas till vad som helst, säger Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. De kan ges till tredje land, eller användas för att kartlägga människors liv.

 

Varje gång en flygbiljett bokas skapas ett PNR, ett Passenger Name Record som kan innehålla allt från namn och adress till ressällskap, resehistoria, kreditkortsuppgifter, religion och till och med anteckningar som görs av personal på flygplatsen eller reseföretaget.

Sedan 2001 har USA krävt att få tillgång till PNR i kampen mot terrorism, något som kommissionen, i strid mot europeisk datalagstiftning, har godkänt. Dessa har tidigare ifrågasatts av parlamentet och inför dagens omröstning fanns därför hoppet att man skulle rösta ner kommissionens nya förslag men en majoritet röstade för avtalet. Avtalet är fullt av luckor, det finns ingen insyn och de Europeiska passagerare som råkar illa ut får varken rättshjälp eller tillgång till vilken information som finns kring dem.

Trots att rapporten visar att det nya avtalet är ännu sämre än de tidigare som parlamentet kritiserat röstades det igenom, säger Mikael Gustafsson. Det är som en del i en trend. Man verkar kunna göra vad som helst, så länge man gör det i ”antiterrorismens” namn, även om det innebär brott mot mänskliga rättigheter eller eller helt oproportneliga ingrepp i människors integritet. Det är speciellt oroande att så många av de svenska parlamentarikerna röstade för avtalet.

Innan omröstningen genomförde GUE/NGL (Förenade Vänstern) och de gröna en gemensam manifestation för ett nej till PNR-avtalet. GUE/NGL lämnade också in ett förslag om att EU-domstolen ska pröva om avtalet är förenligt med europeisk lag. Även detta röstades dock ner.

För mer information kontakta:

Amanda Åhall

Pressansvarig för Mikael Gustafsson

European Parliament ASP 7F264

Phone: +32 2 284 71 05

amanda.ahall@europarl.europa.eu

 

Annonser