Brevsvar från Socialstyrelsen gällande underrapportering av hjärntumörer till myndigheten

Brevsvar från Socialstyrelsen gällande underrapportering av hjärntumörer till myndigheten.

Man ser i diagrammet som socialstyrelsen skickat med i mejlet att det visar en nedgång av hjärntumörer från ungefär 1996 i åldern 0 – 34 år. Är denna utveckling verkligen sann när flera välgjorda studier visar att det finns en förhöjd cancerrisk, vilket våra ansvariga myndigheter nu förnekar med hjälp av våra jäviga forskare som Maria Feychting exempelvis.

Det finns alltså en misstanke om att man började underrapportera hjärntumörerna medvetet då man såg att antalet hjärntumörer ökade hos mobilanvändare. Jag tvivlar stort på att hjärntumörerna skulle minska i takt med ökad mobilanvändning och då främst hos barn och unga som blir mer utsatt för mobilstrålningen genom ett tunnare skallskelett och som nyttjar mobiler från tidig ålder.

Ett pressmeddelande från karolinska institutet säger så här som just hänvisar till cancerregistret:

Ingen ökning av hjärntumörer i de nordiska länderna

17 jan, 2012 09:35 CET

Förekomsten av gliom – den vanligaste formen av hjärntumör – ökar inte i de nordiska länderna, vilket talar emot att användning av mobiltelefoni skulle vara en orsak till sjukdomen.  Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i vetenskapstidskriften Epidemiology. De analyser som forskarna presenterar visar även att de riskökningar vid mobiltelefoni som tidigare redovisats i enstaka studier borde ha synts i den generella cancerstatistiken om det funnits en verklig risk med att använda mobiltelefon. Studien har gjorts av mobillobbyisten Maria Feychting hon har tidigare påstått att hjärntumörerna minskar efter 10 års mobilanvändning. Påståendet är ju så absurt att hon avslöjar tydligt att hon företräder mobilindustrin och skyddar deras vinstintressen. 

Citat från sammanfattningen av rapporten:  Stratifiering på typ av vårdinrättning (universitetssjukhus/länssjukhus/övriga) tyder på att universitetssjukhusen framför allt brister i rapportering av tumörer i hjärna, lunga och mjukdelar. Ännu större var underrapporteringen av hjärntumörer vid länssjukhusen, där antalet anmälda tumörer var lägre än antalet som inte anmälts (71 vs 86). Länk till läkartidningens sammanfattning HÄR

Länk till rapporten se socialstyrelsens mejlsvar.

Hej Solveig

Mina kollegor genomförde en studie av cancerregistrets täckningsgrad (baserad på data från 1998) som publicerades för några år sedan i Acta Oncologica, se http://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/cancerregistret/bortfallochkvalitet (svensk sammanfattning finns publicerad i Läkartidningen)

Av studien framgår att det är en större underrapportering av hjärntumörer i åldersgruppen 70+ jämfört med gruppen 0-69 år. Studien var en ”punktinsats” och det gjordes ingen uppföljning över tid så det är svårt att uttala sig om eventuella förändringar i underrapportering.

Bifogar en bild över utvecklingen av antalet rapporterade hjärntumörer i åldersgruppen 0-34.


 

Du frågar även om varför hjärntumörer underrapporteras. Frågan diskuteras kortfattat i ovan nämnda studie, där det diskuteras att det råder ett missförstånd bland viss personal i sjukvården, nämligen att tumören måste vara histopatologiskt verifierad för att göra en canceranmälan. Så är inte fallet, tumören ska anmälas även med annan undersökningsmetodik som grund för diagnosen. Idag är tekniken för bildunderökningar så avancerad att många hjärntumörer diagnosticeras på detta sätt. Underrapporteringen kan alltså dels bero på bristande rutiner och dels på detta missförstånd. Det kan säkert finnas fler orsaker.

Det är svårt att svara på frågan om andra sjukdomsfall också underrapporteras: socialstyrelsens register har olika rutiner för insamling av data. Vissa grundas enbart på koder sjukvårdens journalsystem medan cancerregistret kräver en canceranmälan (se föreskrift http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2003-13 ).

 

 

Hör av dig om du har ytterligare frågor!

 

Med vänliga hälsningar

Åsa Klint

 

Annonser

Svar från Socialstyrelsen om diagnoskod WHO ICD-10

 

Bästa Solveig,

Vi har de senaste åren haft återkommande kontakt via e-post och brev. Dina frågor har ofta handlat om definitionen av elkänslighet, forskningsläget, miljöbalken och Socialstyrelsens ställningstagande. Medlemmar i Europaparlamentet kan skriva deklarationer som tas upp i parlamentet om en majoritet av ledamöterna skrivit under dem. Om du vet mer om ödet av deklarationen om elkänslighet du hänvisar till får du gärna höra av dig, men för närvarande påverkar den inte de diagnoser som kommer inkluderas i uppdateringen av diagnosklassificeringen ICD-10. Du kan ju alltid kontakta WHO och fråga hur långt de kommit med ICD-11. Jag har vidarebefordrat din fråga om miljöbalken till Socialstyrelsens miljöjurist.

 

Vänliga hälsningar

 

Martin Tondel

Föredragande läkare

Enheten för hälsoskydd och smittskydd

Socialstyrelsen

 

Socialstyrelsen – Definition av sjukdom

Bästa Solveig,

Tack för din fråga om sjukdom. Det är inte säkert att jag är rätt person på Socialstyrelsen att besvara den och det kanske inte ens är säkert att du kan få ett fullständigt svar från en myndighet. Vad som är sjukt och friskt, normalt och onormalt har nog inget enkelt svar. På engelska skiljer man på illness och disease dvs på det som subjektivt, hos den drabbade, upplevs som ohälsa och det som den medicinska vetenskapen kan diagnosticera. Det kan således föreligga illness utan disease t.ex. när det inte går att fastställa en bakomliggande sjukdom trots omfattande utredning av patientens symptom. Ibland talar man om allmän miljökänslighet och räknar där in tillstånd som luktkänslighet, elkänslighet eller problem relaterat till inomhusmiljön. I sådana fall används ofta symptomdiagnoser i sjukvården.

 Vänliga hälsningar

 Martin Tondel

Föredragande läkare

Enheten för hälsoskydd och smittskydd

Socialstyrelsen

 
Från: Solveig Silverin

Skickat: den 5 mars 2012 20:13
Till: Socialstyrelsen
Ämne: Defination av sjukdom

Hej!
Hur definierar man sjukdom hos allergiker och överkänslighetsreaktioner och intolerans etc?.

Tidigare hade man ett begrepp för sjukdom och det var när man inte hade en normal kroppsfunktion. Men hur bedömer man om personer har återkommande nedsatt hälsa som vid allergier och överkänslighetsreaktioner då allmäntillståndet går ner, man blir trött, får ont i huvudet, besvär med luftrören, yr etc. Betraktas man som sjuk vid dessa tillfällen när besvären blossar upp då man belastas med något man inte tål i omgivningen. Är luktöverkänslighet inräknat som väl inte är vetenskapligt bekräftat att det finns ett samband mellan lukt och de mer neurologiska kroppsliga besvär som uppkommer hos denna grupp, betraktas även de som sjuka när de får besvär?

Mvh
Solveig Silverin

Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognetiv beteendeterapi – KBT

Hej

Tack för ditt brev om KBT vid elkänslighet.

Socialstyrelsen beskriver på ett flertal ställen att man hyser  respekt och förståelse för det lidande som personer med elkänslighet genomlever. Man har dock i forskningsöversikter inte fått forskningsunderlag som klart beskriver relationen mellan besvären och orsaken/-erna till dessa. Några rekommendationer om KBT vid elkänslighet har inte gått ut från myndigheten, men väl rekommendationer om att personerna med dessa besvär skall utredas grundligt och bemötas med respekt och empati.

Enligt forskningssammanställningen A Systematic Review of Treatments for Electromagnetic Hypersensitivity, gjord av G. James Rubin med flera, och publicerad i Psychother Psychosom 2006;75:12-18, finner man att forskning om behandling vid elkänslighet är begränsad och att KBT gett effekt på de besvär personer lidit av. Dock sägs inget om att KBT skulle hjälpa personer över elkänsligheten, endast att de besvär de lider av minskas och att man tillägnar sig strategier att hantera sina besvär genom KBT.

 

Hoppas att detta var svar på dina frågor om KBT vid elkänslighet. Om inte – tveka då inte att kontakta mig igen.

Med vänlig hälsning

Maja Stenberg

Utredare

075-2473620

 

Socialstyrelsen

Avdelning: Kunskapsstyrningen

Enheten för Vägledning 3

10630 STOCKHOLM

075-2473000

www.socialstyrelsen.se

Från: Socialstyrelsen
Skickat: den 17 april 2012 13:54
Till: Registrator Kunskap
Ämne: Dnr 3.2-22405/2012 – Gällande KBT

Från: Solveig Silverin
Skickat: den 17 april 2012 13:10
Till: Socialstyrelsen
Ämne: Gällande KBT

 

Enligt artikel i UNT.se rekommenderar Socialstyrelsen  KBT på grund av att den psykiska ohälsan ökar.

Strålsäkerhetsmyndigheten har nu anställt Professor Heikki Hämäläinen från Finland i sitt vetenskapliga råd. Heikki förespråkar KBT som behandlingsmetod mot elöverkänslighet bland annat. Enligt sin jävsdeklaration har han tydliga  kopplingar till mobilindustrin.Se bifogat dokument från SSM.

Är det  Heikki Hämäläinen som nu ligger bakom detta uppsving av denna behandlingsmetod som Lena Hillert försökt bota elöverkänslighet med under flera år?

Vad jag förstått lyckades hon inte bota elöverkänsliga personer ifrån att bli sjuka av RF- EMF-strålning. Jag undrar därför om Socialstyrelsen nu förespråkar denna metod igen att försöka bota elöverkänslighet med? Om så är fallet ber jag  bli delgiven det program som specifikt vänder sig till ohälsan elöverkänslighet för att testa det.
Jag ber även att få ett klart besked om Socialstyrelsen kräver att elöverkänsliga skall genomgå en behandling av KBT för att bota elöverkänslighet, trots att Lena Hillert inte lyckades under flera års försök.

Mvh
Solveig Silverin

Ansvariga myndigheter och mobilindustri bryter mot mänskliga rättigheter för en trygg förutsättning till god hälsa och livsmiljö

Artikeln införd i Vaken.se

2012-03-28

Ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen som ingår i den offentliga makten i Sverige, påstår att det Europarådet säger om strålning inte har någon tyngd eller juridisk bindning i Sverige. Uttalandet är anmärkningsvärt då Europakonventionen sedan 1995 är inkorporerad i svensk grundlag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag.

Europarådet skriver bl a i sin resolution nr 1815, maj 2011 att medlemsländerna skall vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt radiofrekvenser från mobiltelefoner och trådlöst i skolor och i klassrum eftersom barn är mer känsliga. Medlemsländerna skall ge företräde åt trådbunden Internet-anslutning i skolorna. Europarådet säger också att medlemsländerna skall skydda elöverkänsliga personer som lider av intolerans mot elektromagnetisk strålning och införa särskilda åtgärder för att skydda dem.

I Svensk grundlag i första kapitlet 2 § bl a står följande viktiga punkter i sammanhanget:

– Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

– Den enskildes personliga, ekonomiska välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten för goda förutsättningar för hälsa.

– Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

– Värna den enskildes privatliv och familjeliv.

– Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av funktionshinder.

Den samlade vetenskapliga kunskap som Europarådet utvärderat har lett till att Europarådet går ut med en rekommendation till medlemsländerna för att skydda nu levande och kommande generationer. Europarådet uppmanar särskilt skydd för barn och dem som blivit skadade av strålningen. Det är en mänsklig rättighet att trygga rätten för goda förutsättningar för hälsa för nu levande och kommande generationer. Mobilindustrins spridning av miljöfrämmande teknisk strålning är sedan länge vetenskapligt konstaterad som en allvarlig hälsorisk, vilket Europarådet påpekat redan 1999.

I Sverige sker ingen som helst tillsyn av verksamheten. Ingen vet hur många sändare mobiloperatörerna placerar ut eller var de sitter. Det råder total frihet för mobilindustrin att öka strålningen hur mycket som helst både från sändare och trådlösa produkter. Allmänheten står helt skyddslös för denna tvångsexponering av miljöfarlig strålning.

Ansvariga myndigheter i Sverige, den offentliga makten, och mobilindustrin bryter därmed mot Svensk grundlag och Europakonventionen.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare länsstyrelsen Kalmar län, miljöövervakningsgruppen

 

 

 

Svar från SSM – När det gäller olägenhet av joniserande eller icke-joniserande strålning är SSM tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken

Detta är ett svar på en fråga jag hade angående deras webbsida. min fråga står efter SSM:s svar. Trots all forskning som visar på hälsorisker med mobilstrålningen även en möjlig cancerrisk enligt IARC (WHO). Trots att EU-parlamentet uppmärksammar att folk blir sjuka av strålningen och vill minska den tekniska strålningen i vår livsmiljö och i barns skolmiljö och att medlemsländerna skall skydda dem som blivit elöverkänsliga. Trots all kunskap om hälsoproblemen hävdar den myndighet som har ansvaret för vår hälsa att förneka att tekniska strålning ger hälsoproblem, trots att den ökat flera miljarder gånger och är extremt mycket högre än bakgrundsstrålningen. Det är PTS som ger tillstånd för denna verksamhet genom att fördela frekvensbanden till operatörerna.

Hej Solveig,

När det gäller olägenhet av joniserande eller icke-joniserande strålning är SSM tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken. Vår tillsyn enligt strålskyddslagen gäller för all verksamhet med strålning, oavsett om det är sådan verksamhet som kräver tillstånd eller inte. Däremot är reglerna sådana att SSM:s tillsyn enligt miljöbalken bara gäller för tillståndspliktig verksamhet. För icke-tillståndspliktiga verksamheter enligt balken ska kommunen utöva tillsyn.

För de verksamheter som du skriver om i ditt mail (bredbands- och mobilbasstationer) krävs inte tillstånd, varken enligt strålskyddslagen (1988:220) eller miljöbalken. Det krävs dock tillstånd för att få använda olika frekvensband. Dessa tillstånd erhålls av Post- och telestyrelsen (PTS).

 Av 1 § strålskyddslagen framgår att syftet med den lagen är att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. Mobilbasstationerna alstrar liksom radio och TV-sändare radiovågor. Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker (dvs. skadlig verkan av strålning) med exponering från radiovågor på den nivå som idag gäller i allmän miljö, se WHO faktablad http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf. I detta faktablad framgår också att de granskningar som gjorts angående frågan om olika modulationsformat på något sätt skulle kunna påverka riskbilden för hälsoeffekter inte visat på några sådana skillnader.

Då det enligt SSM:s uppfattning inte finns vetenskaplig grund för att de verksamheter som du skriver om i ditt mail kan ge upphov till hälsorisker från strålskyddssynpunkt anser myndigheten inte att det är motiverat med tillsyn över dessa enligt strålskyddslagen. Däremot bevakar vi utvecklingen genom miljöövervakning.

Detta svar har utarbetats i samråd med miljörättsexpert Tomas Löfgren.

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson

Beskrivning: cid:image001.gif@01CAF73A.C14C7E20 

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

_______________________

Min fråga till SSM.

Från: Solveig Silverin
Skickat: den 27 februari 2012 00:20
Till: Registrator
Ämne: Kommentarer till SSMs hemsida angående tillsyn av teknisk strålning från bredbands- och mobilstationer

Så här står det på SSM:s webbsida

Som tillsynsmyndighet:
kontrollerar vi att den som bedriver verksamhet med strålning följer reglerna och tar sitt strålsäkerhetsansvar. Det gör vi genom att inspektera exempelvis kärnkraftverk och sjukhus samt industrier och universitet som använder strålning. Vi stöder också kommunerna i deras tillsyn av solarier.”

Ni nämner inte ett ord om tillsyn av teknisk strålning från bredbands- och mobilbasstationer. Om SSM har tillsyn av dessa varför är de inte omnämnda här? Om SSM inte har tillsyn vem har då tillsynen?

Inte någonstans  på er webbsida ger ni information om att teknisk strålning inte är naturlig strålning, att den innehåller en pulsmodulering som är helt ny sändningsteknik sedan 1990-talet. Varför informerar inte SSM om att mobilstrålningen är artificiell och annorlunda och inte alls kan jämföras med naturlig strålning?

Solveig Silverin