You have been WARNED: Cell phone radiation is a possible carcinogen

Dariusz Leszczynsk uppmanar till försiktighet med att nyttja mobiltelefonen och att skydda barnen. Han undrar varför IARC:s varning inom WHO tystnade? Dariusz Leszczynsk arbetar för finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK

http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/between-rock-and-hard-place/2012/apr/7/you-have-been-warned-cell-phone-radiation-possible/

Annonser

Europaparlamentet föreslår att Världshälsoorganisationens generalförsamling bör ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin kommande klassifikation ICD-11.

DC893800SV.doc PE484.928v01-00
SV Förenade i mångfalden SV
EUROPAPARLAMENTET 2009 – 2014
12.3.2012 0014/2012

SKRIFTLIG FÖRKLARING
i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)
Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi,
Oreste Rossi
Frist: 14.6.2012
PE484.928v01-00 2/2 DC893800SV.doc
SV 0014/2012

Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD) Europaparlamentet avger denna förklaring

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (2007/2252(INI)), särskilt
skäl J,

– med beaktande av beslut nr 1350/2007/EG om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) och vitboken ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013” (COM(2007)0630),

– med beaktande av sin resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält,
– med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ojämlikheter i hälsa mellan olika europeiska länder bör åtgärdas.

B. Patienter som lider av multipel kemisk känslighet är känsliga för miljöföroreningar, medan patienter som lider av elöverkänslighet är känsliga för elektromagnetisk strålning. I båda fallen är det fråga om allvarliga risker på många olika områden som patienterna inte själva kan påverka, såsom luften de andas eller exponering för elektromagnetisk strålning.

1. Europaparlamentet rekommenderar att de medlemsstater som ännu inte har gjort det ska ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin version av den internationella statistiska klassifikationen och i sina förteckningar över yrkessjukdomar som grundar sig på ILO:s rekommendationer. Parlamentet föreslår att Världshälsoorganisationens
generalförsamling bör ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin kommande klassifikation ICD-11.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att tillämpa gällande bestämmelser om elektromagnetisk strålning och exponering för skadliga ämnen samt att strikt tillämpa försiktighetsprincipen om effektiva åtgärder i hälso- och miljöfrågor för att omedelbart skydda de drabbade, vars antal hela tiden drastiskt ökar.

3. Europaparlamentet föreslår att man ska harmonisera bestämmelserna om fysikaliska agens eller skadliga ämnen i medlemsstaterna, på grundval av de striktaste kriterier som finns och också kontrollera importerade produkter.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas parlament.

2012-01- WHO varnar för cancerrisken av mobiltelefonin

Tvärt emot Maria Feychting varnar WHO för cancer och hjärntumör av mobiltelefonin: http://www.youtube.com/watch?v=Y3fR3tfoz_0&feature=player_embedded

Man kan misstänka att klappjakten på elöverkänsliga nu grundar sig på att allt fler blir sjuka av 4G och NET1:s sändarteknik och man (mobilindustrin och ansvariga myndigheter, tjänstemän) vill skrämma folk till tystnad genom att idiotförklara elöverkänsliga. Ingen vågar säga att de blir sjuka av strålningen, för vem orkar bli trakasserad av massmedia, läkare, Socialstyrelsen, svenska lobbyister VoF och SSM, när man misstänker att man blir sjuk av 4G:s och NET1:s sändarteknik? Läs mer här: http://solveig21.mpbloggar.se/2012/01/21/den-okande-stralnigen-fran-de-nya-mobiltelefoni-systemen-4g-oh-net1-systemen-stressar-folk-till-ohalsa/

W.E.E.P. News

Wireless Electrical and Electromagnetic Pollution News 

14 January 2012

Could Internet Addiction Disrupt Brain’s Connections?

A small Chinese study suggests that the brains of teenagers who are seemingly addicted to the Internet have abnormal ”white matter,” the biological insulation that surrounds the wiring between neurons.
Charyl
————————————————————————————
German meters can spy on homes

German researchers have revealed that smart meters installed at German provider Discovergy are vulnerable to outside attack. Speaking at the Chaos Computing Congress, the two men said they were able to alter rates, get access to consumer
and

Hackers rewrite smart meter power bill

They intercepted and manipulated the data using Fritzbox! and WireShark and returned to the company a negative energy consumption rate of -106610 kWh
————————————————————————————-

smart meter
  foes have filed arguments in an appeal with the Maine Supreme Judicial Court. The group, led by Ed Friedman of Bowdoinham, is challenging the Maine Public Utilities Commission’s dismissal of its complaint that argued the PUC did not

WHO i en Förtroendekris – Ändrade kriterierna för en pandemi så att läkemedelsindustrin kunde få in stora vinster på vaccin mot svininfluensan, ett vaccin som skadat svårt ett stort antal unga människor

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fortroendekris-skakar-who_6613586.svd

WHO

Förtroendekris skakar WHO

7 november 2011 kl 02:00 Brist på pengar och kopplingen till läkemedelsindustrin största problemen

FN:s mäktiga organ världshälsoorganisationen (WHO) har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, anställda sägs upp och hanteringen av svininfluensan har fått förtroendet att rasa. Större öppenhet är ett viktigt krav.

Under tre dagar denna vecka diskuterade WHO:s styrelse, exekutiva rådet, WHO:s utsatta position i ett extrainkallat krismöte med de 34 medlemsländerna i Genève.

För att försöka rädda situationen har WHO:s högsta chef, generaldirektören Margaret Chan, tagit fram en rapport med över 200 förslag för att förbättra organisationen. Den är ytterst kritisk och kräver förändringar vad gäller det mesta av WHO:s arbete. Det är ovanligt eftersom försvaret för WHO har alltid varit starkt. All kritik brukar förnekas eller tigas ihjäl.

Rapporten pekar ut två kriser som mest akuta och oroande, nämligen bristen på pengar och de länge mer eller mindre dolda nära kontakterna mellan WHO och läkemedels- och vaccinindustrin.

Det var 2009 som problemen började hopa sig. Anslagen minskade av flera orsaker. WHO började inse att bidragen främst från medlemsländerna inte skulle täcka budgeten.

Samtidigt i april 2009 bröt svininfluensan ut och WHO drog i gång de uppmärksammade omfattande pandemiinsatserna över hela världen. Bland annat medförde kampanjen att vaccin köptes upp för flera miljarder kronor. WHO:s agerande har utsatts för hård kritik bland annat från EU och en oberoende utvärdering.

Under dessa turbulenta pandemimånader avslöjade bland annat Svenska Dagbladet och andra medier de nära kopplingarna mellan vaccinindustrin, WHO och WHO:s experter samt hemlighetsmakeriet, bristen på öppenhet om dessa kommersiella relationer. Speciellt kritiserades att de utvalda WHO-experterna som specialrekryterats för att leda WHO:s pandemiarbete var anonyma. Fem av dem visade sig senare ha eller ha haft industrikontakter.

Ingenstans i rapporten eller bland deltagarna på krismötet påstår någon öppet i dag att dessa nära kopplingar påverkat WHO:s agerande.

–Men bara själva sakuppgifterna i sig och misstankarna om kommersiella påverkningar har lett till en förtroendekris som vi nu måste försöka lösa, säger en ledande WHO-ansvarig. Men ingen vågar framträda med namn. Frågorna är allt för känsliga.

Föreslagna åtgärder är bland annat att ta fram nya skarpare regler för jäv, hur kommersiella bindningar redovisas och vilka experter som får delta och inte delta inom WHO. Dessa uppgifter ska också göras offentliga för allmänheten.

Enligt de uppgifter som kommit ut från WHO saknas cirka en miljard dollar för budgeten 2012-2013. Orsaken anges främst vara att de fasta anslagen från de 194 medlemsländernas regeringar har minskat kraftigt i värde eftersom dollarn sjunkit.

–Detta ger stora underskott, förklarar Gregory Härtl vid WHO:s informationsavdelning.

Dessutom har de extra så kallade frivilliga pengarna som länderna ofta ger till WHO för speciella projekt minskat, oklart hur mycket.

Den akuta ekonomiska krisen har gjort att hittills 300 av de cirka 2400 anställda vid WHO:s högkvarter i Genève sagts upp. Och fler lär det bli, viskas det i korridorerna.

Flera förslag till förändringar handlar därför om effektiviseringar och bättre kontroll över ekonomin. Rapporten är en katalog av önskvärda framtidsvisioner: WHO ska styras mer effektivt, styrelsens makt ska öka, samarbetet inom WHO och med de olika länderna ska stärkas, kontrollen över pengarna och hela verksamheten skärpas, pappersexercisen effektiviseras och till och med långa meningslösa debattinlägg stoppas.

Men det går knappast att förändra WHO över en natt, är alla eniga om. En lång förändringsprocess väntar. Men de mest entusiastiska talar om vändpunkt, en viktig vändpunkt, en historisk vändpunkt.

Fotnot: Åtgärderna ska diskuteras vidare i januari och i maj 2012 beräknas flera viktiga beslut kunna fattas av WHO:s högsta beslutade organ.

Microsoftmiljardären Bill Gates är en stor bidragsgivare. Bland annat har hans stiftelse sponsrat WHO:s försök att utrota polio. Solveig Kommenterar, vad får Microsoft i gengäld av WHO?

 

Inger Atterstam

IARC (inom WHO) har dammat av en gammal dansk studie från 2006 för att ge sken av att det är en ny studier som nu visar att mobiltelefoner inte ger en förhöjd hjärntumörrisk

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/IARC_Mobiles_QA.php

Media Centre – IARC Nyheter
2011

2011 | 2010 | 2009 | 2008
Möjligt samband mellan användning av mobiltelefoner och risken för cancer: Frågor och svar

Användning av mobiltelefoner och risken för hjärntumörer: uppdatering av dansk kohortstudie
P Frei, AH Poulsen, C Johansen, JH Olsen, M Steding-Jessen M och J Schüz
BMJ 2011; 343: d6387 doi: 10.1136/bmj.d6387 (Publicerad 20 oktober 2011)
21/10/2011 –

Följande frågor och svar är att fastställa de senaste vetenskapliga rönen från byrån om det eventuella sambandet mellan användning av mobiltelefoner och risken för cancer i ett större sammanhang.

1 – Vad bidrag gör IARC till denna forskning och vetenskap?
IARC bedriver egen ny forskning, ofta i samarbete med andra nationella forskargrupper, och driver också IARC monografier programmet för utvärdering av carcinogena risker för människor.

IARC monografier § kör programmet för utvärdering av carcinogena risker för människor. Sektionen sammankallar en arbetsgrupp av forskare valts ut på grundval av både sin kompetens, vilket framgår av deras vetenskapliga publikationer, och avsaknad av verkliga eller upplevda intressekonflikter. IARC går det vetenskapliga sekretariatet för monografin men deltar inte i klassificeringen.

IARC miljö och strålning avsnitt är en forskargrupp som bedriver storskaliga epidemiologiska studier som bidrar till förståelsen av orsakerna till cancer och slutligen primär prevention.

2 – Hur de två verksamhetsområdena förhåller sig till varandra?
En IARC Monograph är en utvärdering göras vid en given tidpunkt. Forskning som utförs av IARC ingår i utvärderingen av arbetsgruppen. Efter det att monografier utvärdering, fortsätter byrån att forskningen ett visst område, ofta informeras av kunskapsluckor noterats under monografier möten.

I maj 2011 sammankallade IARC en internationell expert arbetsgrupp inom IARC monografier programmet för utvärdering av carcinogena risker för människor. Arbetsgruppen klassificeras radiofrekventa elektromagnetiska fält – som avges av mobiltelefoner – som ”möjligen cancerframkallande för människa” (IARC grupp 2B). Arbetsgruppen utvärderade samtliga vetenskapliga publikationer tillgängliga i maj 2011 inklusive de från epidemiologiska studier, biologiska testsystem cancer, mekanismer och andra relevanta uppgifter. Den mänskliga bevis för ett samband sågs vara ”begränsad”, dvs visade några men inte alla epidemiologiska studier en indikation på en ökad risk för gliom eller akustisk neurom, utan partiskhet och möjliga felkällor kan inte uteslutas med tillfredsställande säkerhet att anta en kausal tolkning.

IARC samordnat en multinationell fall-kontroll studie om mobiltelefonanvändning och risken för gliom, meningiom, och akustisk neurom (Interphone). Resultaten av Interphone om gliom och meningiom har publicerats i International Journal of Epidemiology maj 2010 men utgjorde bara en del av den vetenskapliga litteraturen anses av ovanstående arbetsgruppen.

I augusti 2011 publicerade Cancer Epidemiology resultaten av IARC samordnade multinationella fall-kontroll studie Interphone om mobiltelefonanvändning och risken för akustiska neurom. Denna studie visade en ökad tumör risk begränsad till de tyngsta användarna av mobiltelefoner men inga tendensen i andra grupper av användning. Resultat från denna studie hade gjorts tillgängliga för arbetsgruppen att skriva IARC Monograph, eftersom manuskriptet var redan i tryck vid tidpunkten för mötet.

IARC är också engagerad i en dansk rikstäckande kohortstudie av mobiltelefonanvändare, och övervakar förekomsten tidstrender av hjärntumörer i länder med hög kvalitet cancer registrering.

I oktober 2011 publicerade British Medical Journal en uppdatering av en rikstäckande dansk kohortstudie av mobiltelefon subscribers1, ett gemensamt arbete mellan forskare från Institutet för Cancer Epidemiology, danska Cancerfonden och IARC Sektionen för Miljö och strålning. Denna studie visade inget samband mellan mobiltelefonanvändning, däribland längre tids användning av mer än 10 år, och risken för gliom eller någon annan hjärntumör. Dessa nya resultat som inte var tillgängliga vid tiden för IARC monografier mötet.

En användning av mobiltelefoner och risken för hjärntumörer: uppdatering av dansk kohortstudie, British Medical Journal, Volym 35, Issue 5, oktober 2011, Pages 453-464. doi: 10.1016/j.canep.2011.05.012.

3 – Hur de nyare forskningsrönen avser monografier utvärderingen?
Det finns en klar överensstämmelse mellan de senaste monografier utarbetande och IARC individuella forskningsstudier. De studier som hittills tillåter inte att utesluta ett samband mellan mobiltelefonanvändning och risken för hjärncancer trots att bevisen är begränsad (se nedan). Undvika frekvent användning av mobiltelefoner, särskilt hos barn, eller genom att använda handsfree-set kan minska exponeringen i väntan på framtida forskning att ge ett mer definitivt svar om eventuell carcinogenicitet av radiofrekventa elektromagnetiska fält.

I monografierna utvärderingen är begränsad mänsklig bevis baserade på bevis hos människor som betraktas som trovärdiga, men chans, partiskhet och möjliga felkällor kan inte uteslutas med tillfredsställande säkerhet. Detta gör inga antaganden om den möjliga omfattningen av risk. Interphone-studien rapporterade en sådan slutsats, med författarna drar slutsatsen att ”det fanns förslag på en ökad risk för gliom på högsta exponeringsnivåerna, men fördomar och misstag hindrar en kausal tolkning”, liknande slutsatser drogs för akustisk neurom.

Den danska kohortstudie har ingen information om mängden användning av mobiltelefon och kan därför inte undersöka risken i undergruppen tyngsta användarna. Därför bekräftar den övergripande Interphone resultaten i någon förening, men med reducerad risk för bias. Det har dock lämna möjligheten öppen att det finns en liten ökning av tunga missbrukare. Alla studier har det gemensamt att risken endast bli uppenbart efter 15-20 års användning kunde inte undersökas.

Som en klassificering av ”2B” är ett mandat för fortsatt forskning med hjälp av förbättrade metoder, IARC sektionen för miljö och strålning kommer att fortsätta arbetet med att bidra till denna öppna fråga genom att använda de mest lovande verktyg för vetenskaplig forskning som finns vid den tiden.

4 – Hur påverkar IARC monografier utvärderingen rekommendationer från Världshälsoorganisationen om användning av mobiltelefoner?
Det finns två distinkta ännu länkade processer. Som en forskningsorganisation IARC innehåller de senaste faktabas i relation till mobiltelefoner och cancerrisk. WHO bedömer sedan att vetenskaplig information och beslutar om det finns ett behov av uppdateringar till sina rekommendationer om mobilanvändning. En tät dialog mellan de två organisationerna, däribland WHO närvaro på IARC monografier arbetsgruppen, underlättar detta utbyte.

För mer information, vänligen kontakta
Dr Nicolas Gaudin, på com@iarc.fr

 __________________________________

 http://www.microwavenews.com/

IARC försöker avdramatisera risken för hjärntumörrisker av mobiltelefoner med att damma av en gammal dansk studie från 2006

Googleöversättning

28 oktober … Internationella byrån för cancerforskning (IARC) spelar nu ett märkligt spel som kommer att leda till  offentlig  förvirring om cancer mobiltelefon risker.

För några dagar sedan utfärdade IARC några ”Frågor & Svar” på mobiltelefoner och cancer föranleds av förra veckans släppa en ny uppdatering av det danska kohortstudie i British Medical Journal (BMJ). (Vi har mycket mer att säga om den danska studien i ett senare inlägg.)

Den danska studien finner inget samband mellan mobiltelefoner och hjärntumörer. IARC innehåller följande uttalande i Q & A: ”. Bekräftar den övergripande Interphone resultaten från något samband” Den danska tidningen i BMJ Huh? Det gör inte någon mening. Interphone faktiskt rapportera ett samband mellan långvariga användare. IARC är väl medveten om detta eftersom Interphone var och fortsätter att vara ett IARC-projekt. Dessutom var i maj förra året beslut att klassificera RF-strålning som en möjlig cancerframkallande för människor som gjorts av en kommitté sammankallas av IARC. I själva verket i juli IARC meddelade officiellt att beslutet grundar sig till stor del på Interphone-studien.

Vi frågade Joachim Schüz, som är chef för IARC: s avdelning för miljö och strålning samt en medlem av den danska studien laget och Interphone-projektet, att gå oss genom detta. (Det är ingen hemlighet att Schüz är en ledare av blocket som är djupt skeptisk till de tumör risk.) Här är vad han sa till oss: ”Interphone visar ingen ökad effekt uppskattningar av tiden sedan första användningen, som är den mest jämförbara mått på den danska studien. ” Det är sant. Å andra sidan, om du använder sammanlagda samtalstiden som index för användning, visar Interphone en 40% ökning av incidensen av gliom hjärntumörer.

Som har diskuterats, rapporterade Interphone risker som är genomgående låga. När Interphone laget kompenseras för vad nästan alla tror är partiskhet i det sätt på vilket uppgifterna samlades in, fann det en fördubbling av tumören risk ”sedan första användningen”, en statistiskt säkerställd ökning. (Se: ”. Interphone provokativa analys av de risker hjärntumör”)

Vi frågade Schüz om dessa beräkningar också. Han förkastar dem. (Detta kan hjälpa till att förklara varför de var begravda i en bilaga som var kvar av den publicerade papper och förvisad till Internet.) Schüz hävdar att ökningen ses i dessa beräkningar är ”oförenliga utan självrisk ses i incidens.” Till stöd för detta hänvisas han ett papper som han medförfattare med Isabelle Deltour och andra på den danska Cancerfonden (Schüz arbetat på samhället innan han började IARC). Men det kommer inte tvätta eftersom, vilket vi påpekade för länge sedan, har att papper ingenting att säga om riskerna för användning av tio år eller längre (se sista meningen i abstrakta och vår post, ”Snurra, Spin, Spin”. )

IARC är känd som den ”gyllene standarden” för att bedöma vad som är ett cancerframkallande ämne. Synd att IARC professionella och kommunikation personal hänge i omvänd alkemi, försöka förvandla guldet till oädel metall.

 

Svar från FAS – Industrilobbyisten Anders Ahlbom får sitta kvar trots intressekonflikt till mobilindustrin och entledigades från WHO

Anders Ahlbom har kvar uppdraget som ni kan se i svaret från Erland Hjelmqvist, att granska forskningen kring elöverkänslighet. Under de senaste åren har de endast behandlat forskning på hjärntumörer av mobiltelefoner. Någon forskning på electrosensitivitet har inte skett på 10 år i Sverige och den forskning som sker utomlands har Anders Alhbom inte varit intresserad av att redovisa i Sverige. Jag anser inte att Ahlbom är trovärdig att fullföljer sitt uppdrag på FAS

Angående Anders Ahlboms uppdrag för FAS

I ditt mail till FAS 2011-07-29 ställdes frågor rörande Anders Ahlboms uppdrag för FAS.

 I den bifogade pdf-filen redovisar FAS huvudsekreterare Erland Hjelmquist myndighetens ställningstagande gällande Ahlboms fortsatta uppdrag för FAS.

Vänliga hälsningar

Olle Sköld

Administrativ chef

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap

Tfn:             +46(0)8 775 40 76      

Mobil:             +46(0)70 789 08 34      

E-mail: olle.skold@fas.se

Internet: www.fas.se

Postadress: Box 894, SE-101 37 Stockholm, Sweden

Besöksadress: Westmanska Palatset, Wallingatan 2

Forskningsrådet för Arbetsmiljö

och Socialvetenskap

 __________________________________

2011-10-25                                                                                Dnr.2011-3067

Dossi6 39

Till:

Solveig Silverin

solveigsilverin@hotmail.com)

Frågor angående Anders Ahlboms uppdrag för FAS

Anders Ahlbom har anlitats av FAS för att ta fram rapporter som

dokumenterar och informerar om kunskapsläget beträffande

forskning om elöverkänslighet.

Under en tid har Ahlbom varit ledamot i styrelsen för Gunnar

Ahlbom AB, som har som verksamhet att vara konsult inom

områden som bl. a. inkluderar telekommunikation, ett uppdrag som

Ahlbom lämnade i juni 2011. Med anledning av styrelseuppdraget

har frågor om intressekonflikt uppkommit.

 Ahlboms arbetsgivare, Karolinska Institutet, har godkänt

styrelseuppdraget som bisyssla och avser inte att vidta någon annan

åtgärd.

Mot bakgrund av den samlade information som FAS inhämtat avser

FAS att även fortsatt anlita Ahlbom för liknande uppgifter som

tidigare.

 I mail daterat 2011-08-25 ställs även en fråga gällande Maria

Feychting. FAS har även för avsikt att fortsatt anlita Feychting för

uppdrag inom detta kunskapsfält.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Erland Hjelmqvist

Swedish Council for working Life and social Research

Address Box 894, SE-101 37 Stockholm

Visiting Westmanska Palatset, Wallhgatan 2

Phone +46 8 775 4070  Fax +46 A 775 40 75

Org nr 202I0GS240 E-mail fas@fas,se http://www.fas.se

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA FÄLT SOM MÖJLIGEN CANCERFRAMKALLANDE FÖR MÄNNISKOR

Här är WHO:s pressmeddelande: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pd

Här till deras sida: http://monographs.iarc.fr/


Grupp 1: Cancerframkallande för människa

Grupp 2A: Troligen (probably) cancerframkallande för människa

Grupp 2B: Möjligen (possibly) cancerframkallande för människa gäller nu för mobiltelefonin

Grupp 3: Kan ej klassificieras som cancerframkallande för människa

Grupp 4: Troligen (probably) inte cancerframkallande för människa

En google-översättning:

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA FÄLT SOM MÖJLIGEN CANCERFRAMKALLANDE FÖR MÄNNISKOR

LyonFrankrike, Den 31 maj 2011 ‐‐ WHO / internationella centrumet för forskning om Cancer (IARC) har klassificerat radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält som möjligen cancerframkallande för människor (grupp 2B), på grundval av en ökad risk för glioma, en maligna typ av hjärnan cancer1associeras med trådlösa telefonen använder.

Bakgrund

De senaste åren har man noterat oro över risken för negativa hälsoeffekter som härrör från exponering för radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält, såsom de som avges av trådlösa kommunikationsenheter. Antalet mobiltelefon abonnemang uppskattas 5 miljarder globalt.

Under maj 24–31 2011, träffades en arbetsgrupp bestående av 31 forskare från 14 länder vid IARC i Lyon, Frankrike, för att bedöma de potentiella riskerna som cancerframkallande från exponering för radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält. Dessa bedömningar kommer att publiceras som volym 102 av IARC monografier, som kommer att vara den femte volymen i den här serien att fokusera på fysikaliska agenser, efter volym 55 (solstrålning), volym 75 och volym 78 om joniserande strålning (X‐rays, gamma‐rays, neutroner, radio‐nuclides), och volym 80 om non‐ionizing strålning (extremt low‐frequency elektromagnetiska fält).

IARC monografi arbetar gruppen diskuterade möjligheten att dessa exponeringar av kan inducera långsiktiga hälsoeffekter, i synnerhet en ökad risk för cancer. Detta har betydelse för folkhälsan, särskilt för användare av mobiltelefoner, som antalet användare är stor och växande, särskilt bland barn och unga vuxna.

IARC monografi Working Group diskuteras och utvärderas tillgängliga litteraturen om följande exponeringskategorier omfattar radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält:

– yrkesmässig exponering radar och mikrovågor.

– miljömässiga exponeringar som är associerade med sändning av signaler för radio, TV och trådlös telekommunikation, och

– personliga exponeringar som är associerade med användning av trådlösa telefoner.

Internationella experter delade den komplicerade uppgiften att hantera uppgifter om exponering, studier av cancer hos människor, studier av cancer hos försöksdjur och mekanistiska och andra relevanta data.

1 237 913 nya fall av cancer i hjärnan (alla typer av kombinerade) uppstod runt om i världen 2008 (gliomas motsvarar 2/3 av dessa). Källa: Globocan 2008

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA fält som MÖJLIGEN cancerframkallande för människor IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, Frankrike – Tel: + 33 (0) 4 72 73 84 85 – Fax: + 33 (0) 4 72 73 85 75 © IARC 2011 – alla rättigheter reserverade. 2 Begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper ”: en positiv förening har observerats mellan exponering för agenten och cancer som en kausala tolkning är anses av arbetsgruppen för att vara trovärdig, men slump, bias eller confounding kan inte uteslutas med rimlig förtroende.

3 Otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper ”: de tillgängliga studierna är otillräcklig kvalitet, konsistens eller statistiska befogenhet att tillåta en slutsats när det gäller närvaron eller frånvaron av ett kausala samband mellan exponering och cancer, eller finns inga uppgifter om cancer hos människor.

4 en. ”Akustisk neurom risk avseende mobiltelefon användning: resultaten av studien som INTERNKOMMUNIKATION internationella case‐control” (internkommunikation studera gruppen i Cancerepidemiologi, i pressen)

b. ”Uppskattning av RF energi absorberas i hjärnan från mobiltelefoner i internkommunikation studien” (Kardis et al., yrkes- och miljömedicin, i pressen)

c. ”Risk för hjärnan tumörer i förhållande till uppskattade RF dosen från mobiltelefoner – resultat från fem internkommunikation länder” (Kardis et al., yrkes- och miljömedicin, i pressen)

d. ”placering av Gliomas i förhållande till mobiltelefon användning: en Case‐Case och en Case‐Specular analys” (American Journal of epidemiologi, 24 maj 2011. [Epub inför utskrift

Resultat

Bevisningen har granskats kritiskt, och övergripande utvärderas som begränsade2 bland användarna av trådlösa telefoner för glioma och akustisk neurom, och otillräcklig3 att dra slutsatser för andra typer av cancer. Bevis från yrkes- och exponeringar till ovan nämnda bedömdes på samma sätt otillräcklig. Arbetsgruppen inte quantitate risken. en studie av senaste mobiltelefon (fram till år 2004), visade dock en 40% ökad risk för gliomas i den högsta kategorin av tunga användare (rapporterade genomsnittliga: 30 minuter per dag under 10‐year).

Slutsatser

Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA), övergripande ordförande i arbetsgruppen, anges att bevis, medan fortfarande ackumulera, är tillräckligt starka för att stödja en slutsats och 2B klassificering. Ingående innebär att det kan finnas vissa risker, och vi måste därför hålla en nära se för en koppling mellan mobiltelefoner och cancerrisk.”

”Med tanke på de potentiella konsekvenserna för folkhälsan av denna klassificering och resultat,” sade IARC direktör Christopher Wild,-det är viktigt att ytterligare forskning skall genomföras i långsiktiga, tunga användningen av mobiltelefoner. Avvaktan på att tillgång till sådan information är det viktigt att vidta pragmatiska åtgärder för att minska exponering som hands‐free enheter eller textning. ”

Arbetsgruppen ansåg hundratals vetenskapliga artiklar, den kompletta listan kommer att publiceras i monografin. Det är anmärkningsvärt att nämna att flera nyligen in‐press vetenskapliga artiklar4 följer internkommunikation studera gjordes tillgängliga till gruppen strax innan det var på grund av att sammankalla, återspeglar deras godkännande för publicering vid den tidpunkten, och ingick i utvärderingen.

En kortfattad rapport sammanfattar de viktigaste slutsatserna av IARC arbetsgrupp och utvärderingar av cancerframkallande från radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält (inklusive användningen av mobiltelefoner) kommer att publiceras i The Lancet Oncology i 1 juli utfärdandet, och i ett par dagar online.

Begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper ”: en positiv förening har observerats mellan exponering för agenten och cancer som en kausala tolkning är anses av arbetsgruppen för att vara trovärdig, men slump, bias eller confounding kan inte uteslutas med rimlig förtroende.

3 Otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper ”: de tillgängliga studierna är otillräcklig kvalitet, konsistens eller statistiska befogenhet att tillåta en slutsats när det gäller närvaron eller frånvaron av ett kausala samband mellan exponering och cancer, eller finns inga uppgifter om cancer hos människor.

4 en. ”Akustisk neurom risk avseende mobiltelefon användning: resultaten av studien som INTERNKOMMUNIKATION internationella case‐control” (internkommunikation studera gruppen i Cancerepidemiologi, i pressen)

b. ”Uppskattning av RF energi absorberas i hjärnan från mobiltelefoner i internkommunikation studien” (Kardis et al., yrkes- och miljömedicin, i pressen)

c. ”Risk för hjärnan tumörer i förhållande till uppskattade RF dosen från mobiltelefoner – resultat från fem internkommunikation länder” (Kardis et al., yrkes- och miljömedicin, i pressen)

d. ”placering av Gliomas i förhållande till mobiltelefon användning: en Case‐Case och en Case‐Specular analys” (American Journal of epidemiologi, 24 maj 2011. [Epub inför utskrift].

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA fält som MÖJLIGEN cancerframkallande för människor För mer informationKontakta

Dr Kurt straif, IARC monografier avsnitt, vid + 33 472 738 511, eller straif@iarc.fr. Dr Robert baan, IARC monografier avsnitt, vid + 33 472 738 659 eller baan@iarc.fr. eller Nicolas gaudin, iarc Communications Group, vid com@iarc.fr (+ 33 472 738 478)

Länk till ljudfilen skickas strax efter information:

http://Terrance.WHO.int/mediacentre/Audio/press_briefings/

Om  IARC Internationella centrumet för forskning om Cancer (IARC) är en del av Världshälsoorganisationen. Dess uppdrag är att samordna och genomföra forskning om orsakerna till människors cancer, mekanismer för cancerogenicitet, och att utveckla vetenskapliga strategier för kontroll av cancer. Byrån deltar i båda epidemiologiska och laboratorium forskning och sprider vetenskaplig information genom publikationer, möten, kurser och stipendier.

com@iarc.fr.

Nicolas Gaudin, Ph.D.

Head, IARC kommunikation

International Agency for Research on Cancer

Världshälsoorganisationen

150, cours Albert‐Thomas

69008 Lyon

Frankrike

E-post com@iarc.fr

http://www.IARC.fr/

IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, Frankrike – Tel: + 33 (0) 4 72 73 84 85 – Fax: + 33 (0) 4 72 73 85 75 © IARC 2011 – alla rättigheter reserverade

 

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA fält som MÖJLIGEN cancerframkallande för människor IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, Frankrike – Tel: + 33 (0) 4 72 73 84 85 – Fax: + 33 (0) 4 72 73 85 75 © IARC 2011 – alla rättigheter reserverade.

Om IARC MONOGRAFIER

 

Vad är IARC monografier?

IARC monografier identifiera faktorer som kan öka risken för människors cancer. Dessa inkluderar kemikalier, komplexa blandningar, yrkesmässig exponering, fysikaliska och biologiska agenser och livsstilsfaktorer. Nationella organ använda denna information som vetenskapligt stöd för att förhindra exponering för potentiella carcinogener. Tvärvetenskapliga arbetsgruppen sakkunniga forskare granska de publicerade studierna och utvärdera vikten av det bevis för att en agent kan öka risken för cancer. Principer, förfaranden och vetenskapliga kriterier som utvärderingarna som beskrivs i förordet till IARC monografier.

Sedan 1971, har mer än 900 anställda utvärderats, varav ca 400 har identifierats som cancerframkallande eller potentiellt cancerframkallande för människor.

Definitioner

 

Grupp 1: Agenten är carcinogena.

Den här kategorin används när det finns tillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor. En agent kan undantagsvis placeras i den här kategorin när bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor är mindre än tillräcklig men det finns tillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper i försöksdjur och starka bevis för utsatta människor som agenten agerar genom en relevanta mekanism av cancerframkallande egenskaper.

 

Grupp 2.

Denna kategori omfattar ämnen som, vid en extrem, graden av bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor är nästan tillräckligt, liksom de som, vid den andra ytterligheten finns det inga mänskliga data men för vilka det finns bevis för cancerframkallande egenskaper i försöksdjur. Agenter som har tilldelats antingen grupp 2A (förmodligen carcinogena) eller grupp 2B (möjligen carcinogena) på grundval av epidemiologiska och experimentella bevis för cancerframkallande egenskaper och mekanistiska och andra relevanta data. Villkor troligen cancerframkallande och möjligen cancerframkallande har någon kvantitativ betydelse och används helt enkelt som beskrivningar av olika nivåer av bevis på mänsklig cancerframkallande egenskaper, med troligen cancerframkallande innebärandes en högre nivå av bevis än möjligen cancerframkallande.

 

Grupp 2A: agenten är troligen cancerframkallande för människor.

Den här kategorin används när det finns begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor och tillräckliga bevis om cancerframkallande effekter på försöksdjur. I vissa fall kan en agent klassificeras i den här kategorin när det finns otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor och tillräckliga bevis om cancerframkallande egenskaper i försöksdjur och starka bevis för att cancerogenicitet är medierade genom en mekanism som även fungerar på människor. En agent kan undantagsvis klassificeras i denna kategori enbart på grundval av begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor. En agent kan tilldelas till denna kategori om det tydligt tillhör, baserat på mekanistiska överväganden, till en klass av agens för vilket en eller flera medlemmar har klassificerats i grupp 1 eller grupp 2A.

 

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA fält som MÖJLIGEN cancerframkallande för människor IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, Frankrike – Tel: + 33 (0) 4 72 73 84 85 – Fax: + 33 (0) 4 72 73 85 75 © IARC 2011 – alla rättigheter reserverade.

Grupp 2B: agenten är möjligen carcinogena.

Denna kategori är används för anställda som det finns begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor och mindre än tillräckliga bevis om cancerframkallande effekter på försöksdjur. Det kan också användas när det finns otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor, men det finns tillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper i försöksdjur. I vissa fall en agent för vilka det finns otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor och mindre än tillräckliga bevis om cancerframkallande egenskaper i försöksdjur tillsammans med underlag från mekanistiska och andra relevanta uppgifter får placeras i denna grupp. En agent kan klassificeras i denna kategori enbart på grundval av starka bevis från mekanistiska och andra relevanta uppgifter.

 

Grupp 3: Agenten är inte klassificeras som till dess cancerframkallande för människor.

Den här kategorin används oftast för anställda som bevis för cancerframkallande egenskaper är otillräckliga i människor och otillräckliga eller begränsad i försöksdjur.

Ombud som bevis för cancerframkallande egenskaper är otillräckliga i människor men tillräckligt i försöksdjur kan undantagsvis placeras i den här kategorin när det finns starka bevis för att mekanismen för cancerframkallande egenskaper i försöksdjur inte fungerar hos människor.

Agenter som inte faller i någon annan grupp placeras också i denna kategori.

En utvärdering i grupp 3 är inte en bestämning av non‐carcinogenicity eller den allmänna säkerheten. Det innebär ofta att forskning krävs ytterligare, särskilt när exponeringar är omfattande eller cancer data stämmer överens med olika tolkningar.

Grupp 4: Agenten är förmodligen inte carcinogena.

Den här kategorin används för anställda för vilka det finns bevis tyder på bristande cancerframkallande egenskaper hos människor och försöksdjur. I vissa fall kan ombud för vilka det finns otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper hos människor utan belägg avsaknaden av cancerframkallande egenskaper i försöksdjur, konsekvent och starkt stöds av ett brett spektrum av mekaniska och andra relevanta uppgifter, klassificeras i denna grupp.

Definitioner av bevis, som används i IARC monografier för studier på människor

Bevis som är relevanta för cancerframkallande egenskaper från studier på människor klassificeras i en av följande kategorier:

Tillräckligt bevis för cancerframkallande egenskaper: Arbetsgruppen anser att ett orsakssamband har upprättats mellan exponering för agenten och mänskliga cancer. Det är har en positiv relation observerats mellan exponering och cancer i studier där chans, bias och confounding kunde uteslutas med rimlig förtroende. Ett uttalande som att det finns tillräckliga bevis följer en separat mening som identifierar mål organ(s) eller tissue(s) där observerades en ökad risk för cancer hos människor. Identifiering av ett specifikt mål organ eller vävnad utesluter inte möjligheten att agenten kan orsaka cancer på andra platser.

IARC KLASSIFICERAR RADIOFREKVENSABSORBERANDE ELEKTROMAGNETISKA fält som MÖJLIGEN cancerframkallande för människor IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, Frankrike – Tel: + 33 (0) 4 72 73 84 85 – Fax: + 33 (0) 4 72 73 85 75 © IARC 2011 – alla rättigheter reserverade. Begränsade bevis för cancerframkallande egenskaper: En positiv förening har observerats mellan exponering för agenten och cancer som en kausala tolkning är anses av arbetsgruppen för att vara trovärdig, men slump, bias eller confounding kan inte uteslutas med rimlig förtroende.

Otillräckliga bevis för cancerframkallande egenskaper: De tillgängliga studierna är otillräcklig kvalitet, konsistens eller statistiska befogenhet att tillåta en slutsats när det gäller närvaron eller frånvaron av ett kausala samband mellan exponering och cancer, eller finns inga uppgifter om cancer hos människa.

Bevis tyder på bristande cancerogenicitet: Det finns flera lämpliga studier som omfattar samtliga nivåer för att människor är kända att stöta, som är inbördes förenliga inte visa en positiv koppling mellan exponering för agenten och alla studerade cancer på eventuella observerade nivån på exponeringen. Resultaten från dessa studier enbart eller i kombination bör ha smala konfidensintervall med en övre gräns nära till null-värde (t.ex. en relativ risk för 1.0).

Bias och confounding bör uteslutas med rimlig förtroende och studier bör ha en lämplig längd på uppföljning. En slutsats av bevis tyder på bristande cancerogenicitet begränsas oundvikligen till cancer platser, villkor och exponering, och längden på observation som omfattas av de tillgängliga studierna. Dessutom kan en mycket liten risk med grad av exponering studerade aldrig uteslutas.

I vissa fall användas kategorierna ovan att klassificera graden av bevis som rör cancerframkallande egenskaper i särskilda organ och vävnader.

Original

Bias and confounding should be ruled out with reasonable confidence, and the studies should have an adequate length of follow‐up.